Поиск       
Iсторiя життя кожного - iсторiя нашої держави України!

 

Фещенко Юрій Іванович

БІОГРАФІЯ

Фещенко Юрій Іванович, 1949 року народження, у 1973 році закінчив Київський медичний інститут імені акад. О.О. Богомольця (нині – Національний медичний університет імені О.О.Богомольця). Працював молодшим, потім старшим науковим співробітником, завідувачем відділенням пульмонології Інституту фтизіатрії і пульмонології ім. ФГ. Яновського, а з 1991 року очолив інститут, поєднуючи адміністративну діяльність з науковою роботою на посаді завідувача відділом пульмонології.
У 1977 році захистив кандидатську дисертацію на тему “Клинико-иммунологические исследования в комплексной диагностике туберкулеза внутригрудных лимфатических узлов у детей и подростков”, а у 1988 році – докторську дисертацію на тему “Эндолимфатическая антибиотикотерапия в комплексном лечении пульмонологических больных”. У 1990 році став професором, у 1994 році – обраний членом-кореспондентом, а в 1997 році – дійсним членом (академіком) АМН України.
Академік Ю.І. Фещенко підготував 14 докторів і 29 кандидатів наук.
Автор 429 наукових праць, в тому числі 10 монографій, 19 винаходів. Окрім того, ним розроблено і впроваджено у практику 20 методичних рекомендацій, 33 інформаційні листи, внесено 47 раціоналізаторських пропозицій. Під керівництвом Ю.І. Фещенка закінчено 20 науково-дослідних робіт. Він не раз виступав з програмними науковими доповідями в різних країнах світу на багатьох наукових форумах, присвячених патології легенів. Наукові здобутки академіка Ю.І. Фещенка набули щирокого втілення на теренах лікувально-профілактичних закладів України і продовжують застосовуватися фахівцями різних спеціальностей, які причетні до легеневої патології.
Ім’я академіка Ю.І. Фещенка як одного із провідних вчених у галузі фтизіатрії, пульмонології, клінічної лімфології та організації фтизіопульмонологічної служби добре відоме в усьому світі. Його наукові розробки становлять вагомий внесок у фундаментальну та прикладну фтизіопульмонологію. Ним безпосередньо та під його керівництвом проводились і проводяться пріоритетні наукові дослідження за такими напрямками:
1) клініка, діагностика, лікування та профілактика туберкульозу і неспецифічних захворювань легенів;
2) організація фтизіатричної та пульмонологічної допомоги населенню України;
3) сучасні аспекти лімфології та фармакології у фтизіатрії і пульмонології.
Значне місце у науково-практичній спадщині академіка Ю.І. Фещенка займають випробування і впровадження в клінічну практику нових лікарських препаратів, сучасних методів діагностики та лікування хворих на туберкульоз та неспецифічні захворювання легенів.
Під керівництвом академіка Ю.І. Фещенка започатковані нові перспективні напрями у фтизіопульмонології: ендолімфатична терапія туберкульозу і неспецифічних захворювань легень; генетична діагностика у фтизіопульмонології. Низка методів діагностики і лікування туберкульозу та неспецифічних захворювань легень розроблена на світовому рівні.
Академік Ю.І. Фещенко створив в Україні перспективну школу фтизіатрів і пульмонологів, яка успішно розробляє актуальні проблеми фтизіопульмонології.
Провідне місце у діяльності академіка Ю.І.Фещенка займають наукові аспекти епідеміології туберкульозу та неспецифічних захворювань легенів, організації та реорганізації і реструктуризації фтизіатричної та пульмонологічної служб країни. Ці дослідження спрямовані на поліпшення епідеміологічної ситуації щодо туберкульозу і неспецифічної патології легень. Він брав участь у розробці всіх чинних нині нормативно-правових документів Адміністрації Президента, Верховної Ради, Кабінету Міністрів та Міністерства охорони здоров’я України щодо вдосконалення діяльності фтизіатричної та пульмонологічної галузей медицини.
Заслуги академіка Ю.І. Фещенка в розвитку вітчизняної фтизіопульмонології широко визнані в Україні та за її межами. У 1997 р. йому присвоєно почесне звання Заслуженого діяча науки і техніки України. У цьому ж році йому присуджена Державна премія України в галузі науки і техніки, а у 2000 році – премія імені Ф.Г.Яновського Національної Академії Наук України.
Академік Ю.І. Фещенко проводить велику науково-організаційну і громадську діяльність. Він є Головним пульмонологом і Головним фтизіатром Міністерства охорони здоров’я України, Головою Проблемної комісії Міністерства охорони здоров’я та Академії медичних наук України “Пульмонологія і фтизіатрія”, членом Європейської та Міжнародної асоціації по боротьбі з туберкульозом та захворюваннями легень і Американської торакальної асоціації, головою спеціалізованої вченої ради Д 26.552.01 при Інституті фтизіатрії і пульмонології імені Ф.Г.Яновського АМН України, головним редактором “Українського пульмонологічного журналу” та “Українського хіміотерапевтичного журналу”, членом редколегій 9 науково-медичних журналів і 2 медичних газет, головою Асоціації фтизіатрів і пульмонологів України, Асоціації хіміотерапевтів України, членом Міжвідомчої комісії по боротьбі з туберкульозом при Кабінеті Міністрів України.
Академік Ю.І. Фещенко організував проведення трьох Національних з’їздів фтизіатрів і пульмонологів. Щороку під його керівництвом проводяться школи фтизіатрів, пульмонологів, фахові науково-практичні конференції, симпозіуми, наради. Вони суттєво поповнюють знання науковців, педагогічних та практичних фахівців з фтизіатрії та пульмонології.
Наукова, лікувальна та громадська діяльність академіка Ю.І.Фещенка відзначена високими державними нагородами – орденом “За заслуги” ІІІ ступеня (1999 рік), орденом “За заслуги” ІІ ступеня (2001 рік).
Основні наукові праці:
1. Лікування туберкульозу / Ю.І. Фещенко, В.М. Мельник, І.Г. Ільницький, В.Г. М’ясников. – К.: Логос, – 1996. – 120 с.
2. Омега-3 ПНЖК: Новый лекарственный препарат Теком / Ю.И. Фещенко, В.К. Гаврисюк, А.И. Ячник и др. – К., 1996. – 124 с.
3. Туберкульоз позалегеневої локалізації / Ю.І. Фещенко, І.Г. Ільницький, В.М. Мельник, О.В. Панасюк – К.: Логос, 1998. – 380 с.
4. Фещенко Ю.І., Мельник В.М. Туберкульоз легень в період епідемії: епідеміологічні, клініко-діагностичні, лікувально-профілактичні та організаційні аспекти. – К.: Логос, 1998. – 284 с.
5. Пульмонологія: Справочное пособие / В.Н. Соколов, М.И. Перельман, Ю.И.Фещенко и др. – 2-е изд. перераб. и доп. – Одесса: Астропринт, 1998. – 364 с.
6. Атлас заболеваний легких / Ю.И. Фещенко, Е.И. Суслов, В.М. Мельник и др. – К.: Здоров’я, 2001. – 88 с.
7. Фещенко Ю.И., Мостовий Ю.М. Доставочные устройства в пульмонологии (общие сведения о состоянии проблемы в Украине). – К., 2001. – 20 с.
8. Фещенко Ю.І., Мостовий Ю.М. 100 питань з пневмонії: Учбовий посібник. – К., 2002. – 24 с.
9. Фещенко Ю.И., Яшина Л.А., Горовенко Н.Г. Хронические обструктивные заболевания легких. – К.: Морион, 2002. – 79 с.
10. Фещенко Ю.І., Мельник В.М. Сучасні методи діагностики, лікування і профілактики туберкульозу. – К.: Здоров’я, 2002. – 904 с.
12. Feshchenko Yu.I., Melnyk V.M., Matusevych V.G. The causes of noneffective chemotherapy of patients with the newly detected pulmonary tuberculosis in Ukraine // 4 World Congr. on tuberculosis. – Washington, 2002.
13. The factors of the tuberculosis beginning in adults in Ukraine / Yu. Feshchenko, V. Melnyk, L. Mycolychyn, V. Matusevych // 12th ERS Annual Congress. – Stockholm, 2002. – № 318.
14. Фещенко Ю.И., Мельник В.М. Фтизиатрия: становление и развитие, направления и приоритеты // Doctor: журнал для практикующих врачей. – 2002. – № 4. – С. 9–10.
Основні винаходи:
1. А.с. № 1421345 "Способ лечения острых абсцедирующих и затяжных пневмоний" / Молотков В.Н., Фещенко Ю.И., Пристайко Я.И.
2. Патент України № 35249 А "Спосіб діагностики алергічного риніту, поєднаного з бронхіальною астмою" / Фещенко Ю.І., Яшина Л.О., Ігнатьєва В.І., Новосад Ф.Й., Полянська М.О., Лекан О.Я., Туманов А.М.
3. Патент України № 42534 А "Спосіб лікування пневмоцистозу у хворих на хронічні неспецифічні захворювання легень" / Фещенко Ю.І., Рекалова О.М., Бегоулева Ж.Б., Юхимець В.О.
4. Патент України № 24325 А "Спосіб діагностики прихованих порушень бронхіальної прохідності" / Фещенко Ю.І., Рекалова О.М.
5. Патент України № 24886 А "Спосіб діагностики синдрому сонного апное у хворих на хронічний обструктивний бронхіт" / Фещенко Ю.І., Яшина Л.О., Ігнатьєва В.І., Полянська М.О., Лекан О.Я., Туманов А.М., Лебега О.В., Куц В.В, Гуменюк Г.Л.
6. Патент України № 14977 А "Спосіб лікування туберкульозу" / Фещенко Ю.І., Петренко В.І., Мельник В.М., Дзюблик О.Я.
7. Патент України № 47095 А "Спосіб лікування синдрому сонного апное у хворих на хронічний обструктивний бронхіт" / Фещенко Ю.І., Яшина Л.О., Ігнатьєва В.І., Гуменюк Г.Л., Джавад І.В., Сідун Г.В.
8. Патент України / № 30912 А "Спосіб терапії хворих на хронічний обструктивний бронхіт" / Фещенко Ю.І., Рекалова О.М., Бегоулева Ж.Б., Коржов В.І., Арсенюк О.А., Жадан В.М.
9. Патент України № 17838 А "Спосіб лікування хронічного обструктивного бронхіту" / Фещенко Ю.І., Яшина Л.О., Коржов В.І.
10. Патент України № 51089 А "Спосіб диференційної діагностики ексудативних плевритів" / Фещенко Ю.І., Опанасенко М.С., Басанець А.В., Андрусішина І.М.


СОЗДАТЬ САЙТ


ГЛАВНАЯ
404 Not Found

Not Found

The requested URL /clients/openua_net/linkmoneyssi.php was not found on this server.


Apache/2.4.18 (Ubuntu) Server at lm-code.ru Port 80
Биографический портал © Открытая Украина 2000 - 2007
при использовании материалов сайта, ссылка на сайт обязательна
Проект студии © «ЗЕМЛЯ»